Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Prostřednictvím webové aplikace na stránkách http://crd.vitkovice.cz je možné vytvořit podklady pro tisk a následnou distribuci fotoknih, popřípadě jiných výrobků nebo Služeb (dále jen Zboží nebo Služby), nabízených prostřednictvím webové aplikace nebo webových stránek (dále jen Software).

Používáním Software, popřípadě Objednávkou Zboží zákazník vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jsou pro Dodavatele a Zákazníka právně závazné. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto všeobecné podmínky kdykoli měnit. Pozměněné podmínky jsou platné ode dne zveřejnění na Webových stránkách.

2. Předmět kupní smlouvy a její uzavření

Kupní smlouva je smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Dodavatelem na základě řádné Objednávky zaslané prostřednictvím Software a na základě Potvrzení objednávky ze strany dodavatele po jejím obdržení. Kupní smlouva nabývá platnosti okamžikem Potvrzení ze strany Dodavatele. Na základě uzavření Kupní smlouvy se Dodavatel zavazuje vyrobit a dodat Zboží a nebo Služby specifikované v Objednávce a Zákazník se zavazuje Zboží nebo Služby převzít a zaplatit za ně.

3. Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena za Zboží a Služby, vypočtená dle aktuálního ceníku Dodavatele platného v okamžiku Potvrzení objednávky ze strany Dodavatele. Součástí Kupní ceny jsou i poplatky za dopravné, včetně dalších souvisejících poplatků. Ceník Zboží a Služeb je zveřejněný na Webových stránkách Dodavatele v rámci sekce Eshop. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny Zboží a Služeb, učiní tak zveřejněním cen na Webových stránkách. Ceník se stává aktuálním okamžikem zveřejnění. Změněný ceník neplatí pro již Potvrzené Objednávky.

4. Platební podmínky

Způsob úhrady Zboží zvolíte při objednávání buď na dobírku, nebo v hotovosti při vyzvednutí na provozovně Dodavatele. V případě, že celková cena za Zboží přesáhne částku 5.000,- Kč včetně DPH, zašleme Vám elektronickou poštou proformafakturu na celkovou částku Kupní ceny. Po úhradě této faktury Vám zašleme Potvrzení Objednávky. Úhradou faktury se rozumí okamžik, kdy je fakturovaná částka připsaná na účet Dodavatele.

5. Podmínky dodání a převzetí

Způsob dodání je určený volbou Zákazníka v Objednávce. Termín dodání odpovídá termínům uvedeným na Webových stránkách a konkrétní termín dodání objednaného Zboží Vám potvrdíme v Potvrzení, s ohledem na vytížení výroby v daném období (například Vánoce). Prodlení dodávky ze strany Dodavatele nedává právo Zákazníkovi nepřijmout realizovanou zakázku. Zboží je dodáno okamžikem doručení na adresu uvedenou v objednávce.

Při přebírání zboží jste povinni Zboží prohlédnout. V případě, že je obal zásilky poškozený, zkontrolujte za přítomnosti dopravce stav zásilky a v případě, že je Zboží poškozené, nebo nekompletní, sepište o tom s dopravcem zápis a nechte si ho od dopravce potvrdit a reklamaci vyřešte dle podmínek dopravce. Případné poškození Zboží, nebo jeho nekompletnost bohužel musíte řešit s dopravcem. Za vady způsobené dopravou zodpovídá dopravce. Dodavatel zodpovídá za Zboží do chvíle předání dopravci. Dodavatel neručí za služby dopravce.

Zboží je majetkem Dodavatele do doby jeho plného zaplacení. V dodávce obdržíte spolu se Zbožím i daňový doklad vystavený v souladu s platnými právními předpisy pro ČR.

6. Odpovědnost za vady – záruka

Záruční doba začíná dnem, kdy převezmete Zboží. Záruční doba se sjednává na dobu 24 měsíců pro fyzické osoby, nebo na dobu 6 měsíců pro právnické osoby (právnické osoby uvedou v objednávce IČ firmy). Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě, funkční vady a vady materiálu.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením Zboží, nebo jeho částí, na vady způsobené neopatrným, nebo nevhodným používáním, nebo nevhodným skladováním Zboží. Záruka se nevztahuje na vady způsobené dodáním nekvalitních podkladů pro tisk.

Záruka se rovněž nevztahuje na odlišnosti barevného podání vyhotoveného Zboží vůči originálu zaslaném Zákazníkem pomocí Softwaru.

7. Reklamační podmínky

V případě, že objevíte na Zboží vadu v době záručních podmínek, máte právo uplatnit reklamaci dle záručních podmínek. Vadu jste povinni reklamovat bez odkladu po jejím objevení, nebo vzniku. Zašlete nám reklamované Zboží s popisem reklamované vady, spolu s originálem daňového dokladu o nákupu Zboží. Posoudíme Vámi reklamované vady a ve lhůtě nejpozději do 30 dnů se k reklamaci vyjádříme a v případě oprávněné reklamace navrhneme její řešení. Jedná-li se o vadu, kterou lze odstranit, Zboží Vám opravíme. Jedná-li se o vadu, která nebrání řádnému užívání Zboží, navrhneme Vám přiměřenou slevu na Zboží. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání Zboží, popřípadě o vadu, kterou nelze odstranit a brání řádnému užívání Zboží, máte nárok na vrácení Kupní ceny.

Reklamované Zboží nesmí být zasláno Dodavateli na dobírku, zásilky na dobírku zásadně nepřebíráme. Reklamace se vztahuje pouze na Zboží vrácené Dodavateli v okamžiku uplatnění reklamace. Za nevrácené Zboží Vám bude účtována cena dle Objednávky. Vyhrazujeme si právo automaticky zpracovávat a upravovat Vámi dodaná data pro účely tisku, stejně jako je barevně upravovat. Odchylky od barevnosti oproti Vašim představám, popřípadě v rámci spravedlivé tolerance technologie digitálního tisku nemohou být předmětem reklamace.

8. Poskytnutí osobních údajů

Při zpracovávání Vašich objednávek shromažďujeme data Zákazníků a předáváme je i naším dodavatelům v míře nezbytně nutné pro zhotovení, expedici, dopravu a platbu za Zboží nebo Služby. Tyto údaje slouží výhradně pro plnění Kupní smlouvy a komunikaci s Vámi.

9. Vyšší moc

Jestliže nastane vyšší moc - objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost, která nám bude bránit dočasně nebo trvale v plnění Kupní smlouvy a závazků z ní plynoucích, máme právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty, nebo odstoupit od Kupní smlouvy. V případě, že nastane vyšší moc, neodpovídáme za škody vzniklé v souvislosti s vyšší mocí.

10. Odstoupení od Kupní smlouvy

Vyhrazujeme si právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že dodaná data nejsou vhodná pro tisk, případně jejich obsah odporuje právním předpisům, nebo dobrým mravům. Právo zrušení objednávky podle zákona o vzdálených prodejích se vylučuje, protože se Zboží dělá ve shodě s originálními údaji a požadavky, dodanými Zákazníkem.

11. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky se pro Vás stávají závazné ve chvíli odeslání objednávky. Podmínky shromažďování osobních dat se řídí naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Ostatní smluvní vztahy se řídí právem České republiky a to ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanského zákoníku. V případě, že se některý z bodů těchto Všeobecných podmínek stane neplatným, zůstávají ostatní body platné a účinné.

Datum zveřejnění a účinnosti: 1. 9. 2015